GDPR betingelser

PERSONDATA POLITIK (GDPR) - CrossFit Hobro

Senest opdateret 8. nov 2020

(English below)

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig om CrossFit Hobros behandling af dine personoplysninger.


Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

CrossFit Hobro

Smedevej 9

9500 Hobro

CVR-nr: 35664939


Hvilke oplysninger indsamler CrossFit Hobro?

CrossFit Hobro indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.


CrossFit Hobro indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i CrossFit Hobro, uden at afgive disse personlige oplysninger:


- De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i CrossFit Hobro, og når du opdaterer din profil er (fulde navn, billede, bopæl, mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, evt. firmarelation) - Vi logger ikke CPR-numre.

- Oplysninger om din besøgshistorik i vores centre samt information om dine tilkøb i CrossFit Hobro (stamcenter, antal besøg, besøgte centre, holddeltagelse, køb af bootcamps og personlig træning).


- Indholdet af korrespondancer og sagsbehandling mellem dig og CrossFit Hobro s medarbejdere vedrørende dit medlemskab i CrossFit Hobro.

- Gennem videoovervågning i vores centre, der er etableret med henblik på at øge medlemmernes og medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

  • Foto- og video-materiale. Vi tager løbende billeder og video af vores hold til markedsføring, og du giver derfor ved indmeldelse i Crossfit Hobro, dit samtykke til, at vi kan bruge billed- og videomateriale af dig til markedsføring. Da vi bruger billeder og video til markedføring, sørger vi derfor bedst muligt for, at ingen føler sig udstillet eller stødt over materialet. Bliver et billede af dig dog offentliggjort, hvor du føler dig udstillet eller stødt, kontakter du blot Crossfit Hobro, og vi fjerner det gerne igen. 

CrossFit Hobro kan anvende din mailadresse til at kontakte dig vedrørende helt specifikke tilbud om Personlig Træning, Holddeltagelse osv.


Hvad bruger CrossFit Hobro dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give dig værdi gennem de bedste træningsoplevelser. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig som medlem i vores centre, eller når du i vores app kan få et nemt og overskueligt overblik over dine holdtræninger.


Hvem videregiver CrossFit Hobro dine oplysninger til?

CrossFit Hobro benytter sig af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af CrossFit Hobro. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender kun databehandlere indenfor EU/EØS.

Derudover videregiver CrossFit Hobro overvågningsvideoer, systemlogfiler og andre data til politiet i forbindelse med en evt. efterforskning af strafbare handlinger i vores centre.

Sikkerhed


Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i CrossFit Hobro, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at deres jobfunktion kræver dette.

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form og CrossFit Hobro (samt vores databehandlere) udveksler kun dine data via sikre krypterede datalinjer.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte CrossFit Hobro via kontakt@crossfithobro.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Evt. videomateriale fra overvågningsudstyr udleveres ikke til enkeltpersoner, men alene til politiet.

Ret til berigtigelse (rettelse)


Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling


Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke


Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.

Ret til at klage


Hvis du mener, at CrossFit Hobro har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.


English

PRIVACY POLICY - CrossFit Hobro

Most recent update 8. Nov 2020

The purpose of the information below is to inform you of CrossFit Hobro processing of your personal data.


Datacontrollers contact information:

CrossFit Hobro

Smedevej 9 

9500 Hobro

CVR-nr: 35664939


What data does CrossFit Hobro collect?

CrossFit Hobro collects and processes a range of personal information about you. The personal data we collect depend on the context of your interactions with us. Some of these personal data are mandatory for the creation and management of your membership with us and, as such, require no explicit consent. We collect no further personal data about you without your explicit consent.


CrossFit Hobro collects and processes the following personal data about you without your separate consent. This means that you cannot set up or maintain a membership in fitness dk without providing us with these personal data:


- The information you give us when you register with fitness dk and when you update your profile (full name, image, home address, e-mail address, telephone number, payment information, company affiliation, if applicable). We do not log CPR-numbers.

- Data about the history of your visits to our gyms and data about your additional options at fitness dk (home gym, number of visits, gyms visited, participation in classes, purchase of bootcamps and personal training).


- The content of correspondence and case handling between you and CrossFit Hobro’s employees relating to your membership of CrossFit Hobro.

  • CCTV at our gyms has been set up to increase member and employee security and safety.
  • Photo and video materiel. From time to time we take photos and videos of our classes for marketing purposes and by signing in with Crossfit Hobro, you give your permission for us to use photo and video of you for marketing purposes. Because of our usage of these photos and video for marketing purposes, we make sure that no-one feels exhibited or offended by the material. Should a photo or video be published witch make you feel exhibited or offended, you can contact Crossfit Hobro, and we will remove the materiel. 


CrossFit Hobro can use your email address to contact you regarding Personal Training and specific courses and classes and so forth.


What does CrossFit Hobro use your personal data for?

We use your personal data to manage your membership and provide value by offering you the best exercise experiences. We use your data when our membership system is required to recognize you as a member at our gyms or to ensure that you are able to gain an easy and clear overview of your exercise history.


To whom does CrossFit Hobro disclose your personal data?

CrossFit Hobro uses a range of third parties, to store and process data on behalf of CrossFit Hobro. There parties are not entitled to use your personal data for their own purposes. We only use parties within the EU.


Finally, CrossFit Hobro discloses CCTV footage, system log files and other data to the police as part of any investigation into criminal acts perpetrated at our gyms.

Security


We have taken technical and organisational measures to prevent your personal data being accidentally or illegally erased, published, lost, reduced or disclosed to unauthorised parties, misused or otherwise processed in contravention of legislation.


Only you and contracted employees at CrossFit Hobro have access to your personal data and the latter only to the extent that their job function requires it.

Where possible and appropriate, your data are stored in encrypted form and CrossFit Hobro (and our data processors) only exchange your data on secure, encrypted data connections.


Your rights

Pursuant to the General Data Protection Regulation, you have a number of rights as regards our processing of data about you.If you wish to exercise your rights, please contact the CrossFit Hobro at kontakt@crossfithobro.dk.

The right to access data


You have the right to access the information that we process about you as well as a range of additional data. CCTV footage from monitoring equipment is not issued to individuals, but only to the police.


The right to rectification

You are entitled to have incorrect data about yourself corrected.

The right to erasure

In exceptional circumstances, you are entitled to have data about you erased prior to the standard date of erasure.


The right to restrict processing

In certain circumstances, you are entitled to restrict the processing of your personal data. If you are entitled to restrict processing, we will only be permitted in future to process the data – with the exception of storage – with your consent or in order to ascertain, invoke or defend legal claims or to protect a person or important societal interests.


The right to object

In certain circumstances, you are entitled to object to our otherwise legal processing of your personal data. You may also object to the processing of your data for the purposes of direct marketing.


The right to data portability

In certain circumstances, you are entitled to receive your personal data in a structured, standard and machine-readable format and to transfer these personal data from one data controller to another without hindrance.


The right to withdraw consent

You are at any time entitled to withdraw consent that you have already provided.


The right to complain

If you believe that CrossFit Hobro has breached applicable rules on the protection of personal data in our processing of your data, you may lodge a complaint with the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet), Borgergade 28,5, 1300 Copenhagen K, tel: 33 19 32 00 or send an e-mail to dt@datatilsynet.dk.